Видове молекулярна електроника

Областта на технологиите, включва манипулиране на напрежения и електрически ток чрез използване на различни устройства за целите на извършване на някои полезни действие с токове.

Молекулярни електронни материали са главно на неорганични полупроводници от силиций, които обратно на молекулярната електроника се занимават с използване на органични съединения. Молекулярна физика се занимава с изучаваме на физическите свойства на самите молекули. Те от своя страна притежават богати физични и химични качества, отколкото самите изолирани атоми.

Молекулярен облак са сравнително големите и гъсти облаци прах и газ, които водят до междузвездно пространство. Молекулярните облаци се състоят главно от молекулярен водород.

Молекулната електроника е проучване и прилагане на молекулни блокове за създаване на електронни компоненти. Тя представлява интердисциплинарна област, която се основава на закони от физика, химия и материалознание. Като обединяващата ги особеност е използване на молекулни строителни блокове за производството на електронни компоненти. В резултат от намаляване на възможностите за намаляване размера им в електрониката, те биват предлагани, чрез контрол от свойства с молекулно ниво, в резултат от генериране на вълнения. Според Закона на Мур молекулярната електроника се насочва извън предвидените граници на малки конвенционални силициеви интегрални схеми.

Молекулярните мащаби на електрониката са наричани молекулна електроника, а тя от своя страна е част от нанотехнологията. Последната използва единични молекули и нано мащаби. При тях единичните молекули са най-малки възможни структури, а те от своя страна са миниатюризация на цялата електрическа верига.

Конвенционални електронни устройства са традиционни и изработени от материали в насипно състояние. Подходът на насипните материали е свързан с ограничения в допълнение към по-трудна и скъпа технология. По този начин се появява идеята, че компонентите, могат да са изградени от атом за атом по химия вместо от дърворезба в насипно състояние.

В една молекула електроника, насипният материал се заменя от единични молекули. Това означава, че вместо да се създават структури, чрез премахване или прилагане на материал, атомите са поставени заедно. Молекулите имат свойства, сходни с традиционни електронни компоненти. Като такива се числят жица, транзистор или токоизправител.